Privacy verklaring

Download as PDF

Privacy verklaring 

Double R Trading bv, gevestigd aan de Vaart 8 4206CE in Gorinchem Nederland, is verantwoordelijk  voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: www.doublertrading.nl Vaart 8 4206CE in Gorinchem Nederland +31183610177. K  van de Nadort is de Functionaris Gegevensbescherming van Double R Trading en hij is te bereiken via  marketing@doublertrading.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Double R Trading verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of  omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die  wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan  te maken, in correspondentie en telefonisch 

- Gegevens over uw activiteiten op onze website 

- Internetbrowser en apparaat type 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die  jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de  online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld  worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming  

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marketing@doublertrading.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Double R Trading verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

- Om goederen en diensten bij u af te leveren 

- Double R Trading verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming: 

Double R Trading neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden  genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een  medewerker van Double R Trading) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

Double R Trading bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te  realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van ca.10 jaar  na beëindiging van de relatie, in verband met belasting wetgeving. 

Delen van persoonsgegevens met derden: 

Double R Trading verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van  onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: 

Double R Trading gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen  inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan  deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken  zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor  dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook  kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw  internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle  informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast  heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Double R Trading en heeft u  het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om  de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u  genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of  bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marketing@doublertrading.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Double R Trading wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij  de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 

Double R Trading neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen  om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging  tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn  van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marketing@doublertrading.nl

Google

Meer over hoe Google persoonlijke gegevens zal gebruiken wanneer toestemming wordt gegeven, is te vinden op Google’s Privacy & Terms.

Verander toestemming

Double R Shop
Double R Shop